Home > ซ่อมคอมพิวเตอร์ > รับ ส่ง fax ผ่าน internet

รับ ส่ง fax ผ่าน internet

กันยายน 30th, 2013

การ รับ ส่ง แฟกซ์ ด้วย คอมพิวเตอร์

การส่ง FAX
การส่ง FAX เราสามารถส่งผ่านโปรแกรมที่ใช้งานทั่ว ๆ ไป
เช่น Ms word , Ms Excel , Adobe PDF หรือ Notepad
โดยขั้นตอนการส่งตามนี้ง่ายๆ
การ รับ ส่ง แฟกซ์ ด้วย คอมพิวเตอร์

การ รับ ส่ง แฟกซ์ ด้วย คอมพิวเตอร์

1. เปิดโปรแกรมที่ใช้ส่ง เช่น Adobe PDF แล้วคลิก เมนู File > Print จะมีหน้าต่างเครื่องพิมพ์ต่างๆ
2. เลือก Fax  แล้วคลิกปุ่ม Print จะแสดงหน้าต่าง Fax Wizard ขึ้นมา ให้คลิกที่ Next
3. ที่ช่อง To : พิมพ์ชื่อผู้รับ
4. ที่ช่อง Fax number : ใส่หมายเลขแฟกซ์ ปลายทางที่ จะส่งเอกสารแฟกซ์ไปให้ แล้วคลิกปุ่ม Next ไปเรื่อยๆ…
5. ตรวจสอบ รายละเอียด ให้เรียบร้อย แล้วคลิก Finish
6. โปรแกรมแฟกซ์ จะส่งข้อมูลไปยังเบอร์แฟกซ์ปลายทาง ที่ต้องการ ทันที ครับ !!!

ซ่อมคอมพิวเตอร์ , , , , , ,